جایگاه فلسفه در دیدگاه امام راحل چگونه بود، مؤلفه‌های فلسفی که ایشان آن را باور داشت، چیست؟

جایگاه فلسفه در دیدگاه امام راحل چگونه بود، مؤلفه‌های فلسفی که ایشان آن را باور داشت، چیست؟

امام خمینی فلسفه (حکمت) را یکی از علوم برهانی و عقلی می دانستند که می تواند در معرفت و شناخت به انسان کمک کند، و عقل انسان را سیراب نماید. در درسهای تفسیر سوره مبارکه حمد می فرمایند: « فلسفه وسیله است... ؛
‏‏فلسفۀ غرب در کلام امام خمینی‏

‏‏فلسفۀ غرب در کلام امام خمینی‏

راجع به فلسفۀ غرب دو مطلب در کلام حضرت امام ذکر شده است: یک مطلب راجع به فلاسفه و فلسفۀ یونان باستان و مطلب دیگر دربارۀ فلاسفۀ غرب، به طور کلی و در مورد دکارت به ‏صورت جزئی.‏؛
‏‏تعریف امام خمینی از فلسفه‏

‏‏تعریف امام خمینی از فلسفه‏

دکتر عابدی فلسفه را از منظر امام چنین تعریف می کند: «حکمت یعنی معرفت و مشاهده حضوری خدا و شؤون ذاتی و تجلیات اسماء و افعال او در حضرت علمیه و عینیه و نیز علم حضوری به کیفیت نکاح حضرات اسمائی. ‏‏(تعلیقات علی شرح فصوص الحکم، ص55)؛